Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Amalan-Amalan Penguat Iman

Prof DR H Saidun Fiddaroini, MA

 
Kita diingatkan untuk selalu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Peringatan itu tidak lain ialah mengajak untuk meningkatkan keimanan kita, alasannya taqwa itu sendiri ialah buah dari proses penguatan iman. Segala kewajiban ibadah, yang sepertinya berat, justeru akan sanggup dilaksanakan dengan ringan, dengan penuh semangat, dengan tidak malas, kalau semua itu dilaksanakan dengan dasar kepercayaan yang kuat. Kuatnya iman, akan melahirkan nikmatnya ibadah. Dan nikmatnya ibadah, terasa pada ketika melaksanakannya serasa ingin berlama-lama dalam beribadah, khusyu’ dan penuh kedamaian, ridho dan diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah-setengah, dan malas, maka tidak akan membuahkan hasil yang baik. Demikian juga ibadah yang didasari oleh kepercayaan yang lemah, akan terasa berat untuk melaksanakannya. Seperti membawa beban, maka ia ingin segera bebas dari beban itu. Setiap kali ingin beribadah, selalu ingin cepat-cepat selesai. Seperti melakukan shalat Tarawih, yang pada umumnya dilaksanakan dengan terburu-buru. Tidak ada kekhusyu’an, apalagi kenikmatan. 

Mungkin saja setiap hari, terasa dalam hidup ini menanggung beban kepercayaan yang lemah. Demikian itu dimulai semenjak diajari Islam, tanpa adanya peningkatan keimanan, memang akan terasa capek membawa kepercayaan yang lemah. Merasakan hidup di dunia, serasa dipenjara, mencicipi banyak larangan. Sampai-sampai kadang keluar ucapan : “ Enak menjadi orang yang tidak beriman, alasannya tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban, dan tidak ada larangan-larangan”. Demikian inilah keadaan orang yang imannya lemah, gampang digoda dengan maksiyat, kalau maksiyat itu dibiarkan, jalan dan diterus-teruskan, akan semakin jauh tersesat. 

Allah SWT menjelaskan perihal kepercayaan menyerupai ini sebagaimana firmanNya dalam surah An Nisa; :137. Maknanya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. 

Oleh alasannya itu, wajiblah bagi kita untuk selalu menjaga dan terus berusaha meningkatkan keimanan, sehingga kepercayaan kita menjadi kuat. Pada dasarnya, keimanan yang ada dalam dada kita ini ialah lanjutan kesaksian kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Allah SWT menjelaskan perihal hal ini dalam surah Al A’raf : 172. Maknanya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan belum dewasa Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah saya ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) biar di hari simpulan zaman kau tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) ialah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", 

Kita dilahirkan di dunia ini, diberikan kepada kita fitrah yang sesuai dengan anutan Islam, antara lain fasilitas untuk meningkatkan kekuatan iman, dan Allah SWT memperlihatkan amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan tersebut untuk dilaksanakan biar menjadi orang yang bertaqwa : 

Pertama, berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT, biar menerima hidayah khususnya dalam rangka menguatkan iman. (QS Muhammad :17). Maknanya :Dan oraang-orang yang mau mendapatkan petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memperlihatkan Balasan ketaqwaannya. 

Tambahan petunjuk atau hidayah Allah itu mendatangkan ketaqwaan melalui proses kekuatan iman. Bisa juga dengan doa singkat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu, maka ucapkanlah aamantu billah wa rasuulih (aku beriman kepada Allah dan RasulNya). Begitu juga berdoa di simpulan menjelang salam yakni : Yaa muqallibal quluub tsabbit qalbii ‘alad diinik ( Ya Allah, Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, pada agamaMu). Jadi, langkah awal ialah pribadi memohon kepada Allah, biar menerima hidayahNya. 

Kedua, berdzikir. Mengingat dan menyebut Asma Allah SWT. Dengan berdzikir akan terjadi ketenteraman dalam hati. (QS Ar Ra’du : 28). Maknanya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Dengan ketenteraman itu, Allah SWT menambahkan iman. (Al Fath : 4). 

Ketiga, Istiqamah. Berusaha secara sadar menjadi seorang yang beriman dan menerapkan kepercayaan dalam wujud nyata. Yakni mengamalkan perintah dan usulan Rasulullah SAW. baik yang wajib maupun yang sunnah. (QS Al Ahqaaf : 13). 

Kekhawatiran, ketakutan dan sedih cita akan dihilangkan oleh Allah SWT, diganti dengan ketenangan jiwa. Tenangnya jiwa merupakan awal meningkatnya keimanan yang diberikan oleh Allah ke dalam hati orang mukmin. 

Keempat, bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat keimanan. Karena keimanan merupakan kenikmatan yang amat agung. Pastilah dengan bersyukur itu, kepercayaan kita bertambah. (QS Ibrahim : 7). Maknanya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jikalau kau bersyukur, niscaya Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jikalau kau mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".


Posting Komentar untuk "Amalan-Amalan Penguat Iman"